Het bestuur nodigt alle (ouders van) leden uit voor de Jaarlijkse, Algemene Ledenvergadering (JALV) op donderdag 30 oktober 2014.

De aanvang is om 20:00 uur.

 1. Opening
 2. Notulen JALV 31 oktober 2013
 3. Mededeling van het Dagelijks Bestuur/ Stand van zaken verbouwing/nieuwbouw kleedkamers
 4. Verslag van de Penningmeester
 5. Verslag kascommissie John Eeltink en Lorenz Konijn
 6. Verkiezing kascommissie; aftredend John Eeltink (reserve Paul van Dijk)
 7. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar : Erik Oudshoorn (voorzitter)
 • Kandidaten voor een functie kunnen door middel van een schriftelijke akkoordverklaring, ondertekend door minimaal 3 leden, worden voorgedragen. Deze akkoordverklaring moet 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeboden worden aan de secretaris van de vereniging.
 1. Verslag ledenadministratie
 2. Pauze
 3. Verslag kantine commissie / maatregels bij het niet draaien kantinedienst / afscheid Annie Stam en introductie Ruud van Tiel als nieuwe kantinevoorzitter.
 4. Verslag zaalcommissie
 5. Verslag senioren /zondagcommissie
 6. Verslag jeugd
 7. Verslag PR
 8. Rondvraag (de rondvraag  schriftelijk in de pauze of voorafgaand aan de vergadering indienen bij de secretaris Peter Stam).
 9. Sluiting